Feather icon

icon-feather-alert-octagon
icon-feather-alert-circle
icon-feather-activity
icon-feather-alert-triangle
icon-feather-align-center
icon-feather-airplay
icon-feather-align-justify
icon-feather-align-left
icon-feather-align-right
icon-feather-arrow-down-left
icon-feather-arrow-down-right
icon-feather-anchor
icon-feather-aperture
icon-feather-arrow-left
icon-feather-arrow-right
icon-feather-arrow-down
icon-feather-arrow-up-left
icon-feather-arrow-up-right
icon-feather-arrow-up
icon-feather-award
icon-feather-bar-chart
icon-feather-at-sign
icon-feather-bar-chart-2
icon-feather-battery-charging
icon-feather-bell-off
icon-feather-battery
icon-feather-bluetooth
icon-feather-bell
icon-feather-book
icon-feather-briefcase
icon-feather-camera-off
icon-feather-calendar
icon-feather-bookmark
icon-feather-box
icon-feather-camera
icon-feather-check-circle
icon-feather-check
icon-feather-check-square
icon-feather-cast
icon-feather-chevron-down
icon-feather-chevron-left
icon-feather-chevron-right
icon-feather-chevron-up
icon-feather-chevrons-down
icon-feather-chevrons-right
icon-feather-chevrons-up
icon-feather-chevrons-left
icon-feather-circle
icon-feather-clipboard
icon-feather-chrome
icon-feather-clock
icon-feather-cloud-lightning
icon-feather-cloud-drizzle
icon-feather-cloud-rain
icon-feather-cloud-off
icon-feather-codepen
icon-feather-cloud-snow
icon-feather-compass
icon-feather-copy
icon-feather-corner-down-right
icon-feather-corner-down-left
icon-feather-corner-left-down
icon-feather-corner-left-up
icon-feather-corner-up-left
icon-feather-corner-up-right
icon-feather-corner-right-down
icon-feather-corner-right-up
icon-feather-cpu
icon-feather-credit-card
icon-feather-crosshair
icon-feather-disc
icon-feather-delete
icon-feather-download-cloud
icon-feather-download
icon-feather-droplet
icon-feather-edit-2
icon-feather-edit
icon-feather-edit-1
icon-feather-external-link
icon-feather-eye
icon-feather-feather
icon-feather-facebook
icon-feather-file-minus
icon-feather-eye-off
icon-feather-fast-forward
icon-feather-file-text
icon-feather-film
icon-feather-file
icon-feather-file-plus
icon-feather-folder
icon-feather-filter
icon-feather-flag
icon-feather-globe
icon-feather-grid
icon-feather-heart
icon-feather-home
icon-feather-github
icon-feather-image
icon-feather-inbox
icon-feather-layers
icon-feather-info
icon-feather-instagram
icon-feather-layout
icon-feather-link-2
icon-feather-life-buoy
icon-feather-link
icon-feather-log-in
icon-feather-list
icon-feather-lock
icon-feather-log-out
icon-feather-loader
icon-feather-mail
icon-feather-maximize-2
icon-feather-map
icon-feather-maximize
icon-feather-map-pin
icon-feather-menu
icon-feather-message-circle
icon-feather-message-square
icon-feather-minimize-2
icon-feather-minimize
icon-feather-mic-off
icon-feather-minus-circle
icon-feather-mic
icon-feather-minus-square
icon-feather-minus
icon-feather-moon
icon-feather-monitor
icon-feather-more-vertical
icon-feather-more-horizontal
icon-feather-move
icon-feather-music
icon-feather-navigation-2
icon-feather-navigation
icon-feather-octagon
icon-feather-package
icon-feather-pause-circle
icon-feather-pause
icon-feather-percent
icon-feather-phone-call
icon-feather-phone-forwarded
icon-feather-phone-missed
icon-feather-phone-off
icon-feather-phone-incoming
icon-feather-phone
icon-feather-phone-outgoing
icon-feather-pie-chart
icon-feather-play-circle
icon-feather-play
icon-feather-plus-square
icon-feather-plus-circle
icon-feather-plus
icon-feather-pocket
icon-feather-printer
icon-feather-power
icon-feather-radio
icon-feather-repeat
icon-feather-refresh-ccw
icon-feather-rewind
icon-feather-rotate-ccw
icon-feather-refresh-cw
icon-feather-rotate-cw
icon-feather-save
icon-feather-search
icon-feather-server
icon-feather-scissors
icon-feather-share-2
icon-feather-share
icon-feather-shield
icon-feather-settings
icon-feather-skip-back
icon-feather-shuffle
icon-feather-sidebar
icon-feather-skip-forward
icon-feather-slack
icon-feather-slash
icon-feather-smartphone
icon-feather-square
icon-feather-speaker
icon-feather-star
icon-feather-stop-circle
icon-feather-sun
icon-feather-sunrise
icon-feather-tablet
icon-feather-tag
icon-feather-sunset
icon-feather-target
icon-feather-thermometer
icon-feather-thumbs-up
icon-feather-thumbs-down
icon-feather-toggle-left
icon-feather-toggle-right
icon-feather-trash-2
icon-feather-trash
icon-feather-trending-up
icon-feather-trending-down
icon-feather-triangle
icon-feather-type
icon-feather-twitter
icon-feather-upload
icon-feather-umbrella
icon-feather-upload-cloud
icon-feather-unlock
icon-feather-user-check
icon-feather-user-minus
icon-feather-user-plus
icon-feather-user-x
icon-feather-user
icon-feather-users
icon-feather-video-off
icon-feather-video
icon-feather-voicemail
icon-feather-volume-x
icon-feather-volume-2
icon-feather-volume-1
icon-feather-volume
icon-feather-watch
icon-feather-wifi
icon-feather-x-square
icon-feather-wind
icon-feather-x
icon-feather-x-circle
icon-feather-zap
icon-feather-zoom-in
icon-feather-zoom-out
icon-feather-command
icon-feather-cloud
icon-feather-hash
icon-feather-headphones
icon-feather-underline
icon-feather-italic
icon-feather-bold
icon-feather-crop
icon-feather-help-circle
icon-feather-paperclip
icon-feather-shopping-cart
icon-feather-tv
icon-feather-wifi-off
icon-feather-gitlab
icon-feather-sliders
icon-feather-star-on
icon-feather-heart-on
icon-feather-archive
icon-feather-arrow-down-circle
icon-feather-arrow-up-circle
icon-feather-arrow-left-circle
icon-feather-arrow-right-circle
icon-feather-bar-chart-line-
icon-feather-bar-chart-line
icon-feather-book-open
icon-feather-code
icon-feather-database
icon-feather-dollar-sign
icon-feather-folder-plus
icon-feather-gift
icon-feather-folder-minus
icon-feather-git-commit
icon-feather-git-branch
icon-feather-git-pull-request
icon-feather-git-merge
icon-feather-linkedin
icon-feather-hard-drive
icon-feather-more-vertical-
icon-feather-more-horizontal-
icon-feather-rss
icon-feather-send
icon-feather-shield-off
icon-feather-shopping-bag
icon-feather-terminal
icon-feather-truck
icon-feather-zap-off
icon-feather-youtube